เปิดคุณสมบัติ-ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ ขอรับเงินช่วยเหลือ 3 พันบาท จาก พม.

เปิดคุณสมบัติ-ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ ขอรับเงินช่วยเหลือ 3 พันบาท จาก พม.
เปิดคุณสมบัติ-ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ ขอรับเงินช่วยเหลือ 3 พันบาท จาก พม.

พม. เปิดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ-ขั้นตอนลงทะเบียนออนไลน์ ขอรับเงินช่วยเหลือ 3 พันบาท จากผลกระทบของ โควิด-19

วันที่ 11 ส.ค. 2564 เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกนโยบายให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท

โดยหลังจากที่ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 หรือไม่

พม. เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เดือดร้อนจากผลกระทบของ โควิด บงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

พม. เปิดช่องทางออนไลน์ ให้ผู้เดือดร้อนจากผลกระทบของ โควิด ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน

  • ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
  • ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก
  • เป็นผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง
  • เป็นผู้พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้
  • เป็นคนไร้ที่พึ่ง

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน

1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และ “กดบันทึกข้อมูล”

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการรับเงิน

1. เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดตรวจสอบสถานะ