ธอส. My Hero ลงทะเบียนวันแรก เต็มแล้ว เร่งตรวจคุณสมบัติ ก่อนเปิดเพิ่ม 16 ส.ค. นี้

ธอส. My Hero ลงทะเบียนวันแรก เต็มกรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทแล้ว
เร่งตรวจคุณสมบัติ ก่อนเปิดเพิ่ม 16 ส.ค. 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารได้เปิดให้ลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข”

เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเหลือ 1.00% ต่อปี จากทุกอัตราดอกเบี้ยที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2564) หรือ เงินงวดลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผลปรากฏว่า ณ เวลา 14.30 น. มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ “เต็ม” กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาทแล้ว

ธนาคารจึงขอตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการโดยเร็วที่สุด และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

สำหรับ “โครงการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” ธอส. ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่ประกอบอาชีพแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีสถานะบัญชีปกติ โดยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 1.00% ต่อปี นาน 4 เดือน หรือ เงินงวดที่ต้องชำระลดลงประมาณ 50% ของเงินงวดเดิม ซึ่งเงินงวดใหม่ที่ลูกค้าชำระเข้ามาจะตัดชำระทั้งเงินต้นและตัดชำระดอกเบี้ย หรือหากชำระเกินกว่าเงินงวดใหม่ที่ธนาคารกำหนด ส่วนที่เกินธนาคารจะนำไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้าและเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ลูกค้าจะกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเดิมที่เคยเลือกใช้ก่อนเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือว่ามีดอกเบี้ยค้างชำระกับธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL