ปี 2559 ประชาชนพึงพอใจแค่ไหนกับการใช้บริการรถสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบก ระบุผลการประเมินคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ปี 2559 ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 71 พบต้องปรับปรุงมารยาทการให้บริการ-ขับรถ สภาพตัวรถ และเพิ่มจำนวนเที่ยว

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นได้พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555 โดยได้นำผลจากประเมินและข้อเสนอมาประกอบการพัฒนาคุณภาพบริการรถโดยสารสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ 2559 จากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 7,415 คน พบว่าประชาชนพึงพอใจการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในภาพรวมเฉลี่ย ร้อยละ 71.20 จำแนกความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการรถแต่ละประเภทได้ ดังนี้

รถหมวด 1 กทม. (รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในเส้นทางภายใน กทม.) ประชาชนมีความพึงพอใจเพียงร้อยละ 63.12 ส่วนใหญ่พบปัญหาเกี่ยวกับความตรงต่อเวลาในการให้บริการ, รถหมวด 4 กทม. (รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการเส้นทางสายใหญ่และสายย่อยอยู่รอบ กทม. เช่น รถเมล์เล็กในซอยหรือสองแถว) ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 65.87 พบปัญหาการให้บริการของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร

รถหมวด 2 (รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดในจังหวัดต่างๆ) ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดถึงร้อยละ 76.66 โดยเฉพาะด้านการบริการจัดการเดินรถและการเข้าถึงได้โดยง่ายของระบบบริการขนส่ง

ส่วนที่ต้องปรับปรุงคือ การให้บริการของพนักงานจำหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งและท่ารถ, รถแท็กซี่มิเตอร์ภาพรวมทั่วประเทศ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 69.41 ความเชี่ยวชาญในเส้นทางสูงสุด ในขณะที่มารยาทในการขับรถอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 75.68 โดยเฉพาะความเพียงพอของจำนวนรถให้บริการ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค รถหมวด 3 (รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในเส้นทางเริ่มต้นจังหวัดหนึ่งไปสิ้นสุดอีกจังหวัดหนึ่งระหว่างเส้นทางผ่านเขตจังหวัดต่างๆ)ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ73.78 โดยเฉพาะในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร, รถหมวด 1 ภูมิภาค (รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในเส้นทางที่ระยะทางส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่ง) ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 73.99 เกี่ยวกับความเหมาะสมของป้ายหยุดและจุดจอดรถพึงพอใจมากที่สุด ส่วนความตรงต่อเวลาพึงพอใจน้อยสุด

ในขณะที่รถหมวด 4 ภูมิภาค (รถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในเส้นทางที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่ระหว่างจังหวัดกับ อำเภอ หรืออำเภอกับอำเภอในจังหวัดเดียวกัน) ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 71.13 แม้ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ยังต้องปรับปรุงเกี่ยวกับสภาพรถโดยสาร โดยเฉพาะด้านความสะอาด

ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเป็นการวบรวมข้อมูลและประมวลผลจากผู้ใช้บริการโดยตรงซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงโดยกรมการขนส่งทางบกจะส่งผลสำรวจความคิดเห็นให้ผู้ประกอบการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไปพร้อมทั้งนำผลการสำรวจดังกล่าวไปพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป