กรมจัดหางานปล่อยเงินกู้ช่วยผู้ทำงานที่บ้าน ปี’60 คาดสร้างรายได้ 15 ล้าน

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้รับงบประมาณเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านในลักษณะทุนหมุนเวียน เพื่อให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และโอกาสมีงานทำแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวอย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันมีการปล่อยกู้แล้วจำนวน 291 กลุ่ม เป็นเงิน 25,881,000 บาท ก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ต่ำกว่าปีละ 87,300,000 บาท สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีแผนการปล่อยกู้เงินกองทุนฯ จำนวน 5 ล้านบาทให้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 50 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและรัฐบาลในการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

นายวิวัฒน์กล่าวอีกว่า คุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องเป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5 คน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทำงานร่วมกันมาแล้วไม่น้อยว่า 3 เดือน มีทรัพย์สินหรือทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และมีสถานประกอบการที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะให้กู้สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปลอดเงินต้น 4 เดือน ชำระคืนภายใน 5 ปี โดยสามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน โทร 0-2245-1317 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง ขอรับคำปรึกษาหรือร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในท้องที่ หรือสายด่วน 1546