ไทยพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำ ไม่ต้องเจาะเลือด พร้อมระบบแจ้งเตือน

กรมการแพทย์แถลงข่าวนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ ประกอบด้วย 1.โครงการ “ตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2.อาคารบริการทางการแพทย์ 9 ชั้น (หลังใหม่) ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 3. นวัตกรรม “นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ของโรงพยาบาลราชวิถี

ทั้งนี้ สำหรับ “นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยโรคเบาหวาน” ทำให้สามารถเฝ้าระวังการเกิดภาวะน้ำตาล ในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานโดยไม่ต้องเจาะเลือด ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว และลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำ ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายเรื่องยาลดน้ำตาลและการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ถือเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเข้าถึงการบริการได้อย่างมีคุณภาพ

การคิดค้น “นาฬิกาเตือนภาวะน้ำตาลต่ำอัจฉริยะ”ลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือ มี Sensor 3 ส่วน ทำหน้าที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่านทางผิวหนังอย่างต่อเนื่อง และส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi ขึ้น Website ไปแสดงผลเป็นตัวเลขและกราฟ ในรูปแบบ Real Time ผลที่ได้จากกราฟจะถูกส่งขึ้นที่ Monitor เป็นข้อความตัวเลขและสีพร้อมกับเสียงเตือน แสดงว่ามีภาวะน้ำตาลต่ำเกิดขึ้น ผู้ดูแลต้องตรวจระดับน้ำตาลทันที

โดยข้อมูลจะแสดงผลทุก 1 – 5 นาที เตือนไปยังบุคลากรที่ดูแลหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบการแจ้งเตือนมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ “ข้อความ” “เสียง” “สี” เมื่อพบว่ามีภาวะน้ำตาลต่ำเกิดขึ้น และรูปแบบการแจ้งเตือนที่แสดง ในหน้าจอ Monitor มีทั้งหมด 4 ค่า คือ ค่า Temperature, Humidity, Heart Rate และ Risk Alarm และรูปแบบการแจ้งเตือนแบบสีจะมีทั้งหมด 2 สี ตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หากพบระดับความเสี่ยงเท่ากับ 2 ข้อมูลของเสียงจะกลายเป็น “สีเหลือง” ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง และหากพบระดับความเสี่ยงเท่ากับ 3 ข้อมูลของเสียงจะกลายเป็น “สีแดง” พร้อมกับเสียงเตือน ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงระดับรุนแรงหรือผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลต่ำ ต้องตรวจระดับน้ำตาลทันที และเสียงเตือนจะหยุดต่อเมื่อผู้ป่วยมีระดับความเสี่ยงลดลง โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังภาพ
นวัตกรรม “นาฬิกาเตือนภาวะน้ำตาลต่ำอัจฉริยะ” ทำให้สามารถเฝ้าระวังการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน โดยไม่ต้องเจาะเลือด ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว และลดอัตราการเสียชีวิติเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำ ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายเรื่องยา ลดน้ำตาล และการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งสะท้อนจากสถิติอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ลดลงจากปี 2557 จำนวน 21 ราย เหลือ 11 ราย ในปี 2558 และต้นแบบนาฬิกาอัจฉริยะได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว ทั้งนี้ในระยะต่อไปจะมีการขยายผลและนำระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือ Geographic Information System (GIS) มาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ที่ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานที่ประสบปัญหาภาวะน้ำตาลต่ำทั่วประเทศได้โดยไม่คิดมูลค่า
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้ส่งผลงานนวัตกรรม เรื่อง “นวัตกรรมนาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (Smart hypoglycemic warning watch)” เพื่อขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร