เด็กอีสานได้เฮ ซีพี-หอการค้าญี่ปุ่นใจบุญสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่ให้5ร.ร.

นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์  และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (Japanese Chamber of Commerce หรือ JCC) ได้ร่วมกันส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนวงเงิน 1.52 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียน 5 แห่ง คือ 1. โรงเรียนบ้านคูบ ตำบลคูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยได้จัดพิธีรับมอบที่โรงเรียนแห่งนี้  2.โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3.โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม  อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี   4. โรงเรียนพยัคภูมิพิสัย อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 5. โรงเรียนบ้านนาซาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อส่งเสริมเยาวชนบริโภค “ไข่ไก่” คุณภาพปลอดภัย และได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ

thumbnail_photo-web

นายอภัยชนม์กล่าวว่า ทางมูลนิธิและเครือซีพี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชน มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบันกว่า 27 ปีแล้ว ในแต่ละปี โครงการฯ มีขยายการสนับสนุนแก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 50 แห่ง  โดยได้สนับสนุนโรงเรียนไปแล้ว 605 แห่งทั่วประเทศ และมีภาคีเครือข่ายที่มีเจตนารมย์สอดคล้องกัน อย่าง JCC

“ตลอดระยะเวลา 17 ปีของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ และซีพีเอฟ ได้ช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศ 112 แห่ง  คิดเป็นมูลค่ารวม 25.52 ล้านบาท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชนบทรวม 33,000 คน ได้มีอาหารอิ่มท้อง พร้อมต่อการเรียนรู้และมีทักษะอาชีพ” นายอภัยชนม์กล่าว

ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนโรงเรือนมาตรฐาน อุปกรณ์กรงตับ พันธุ์สัตว์,อาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 1 รุ่น คือ 56 สัปดาห์  การถ่ายทอดความรู้ และการส่งผู้เชี่ยวชาญมาติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง  นักเรียน ครู และชุมชน ได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาความรู้สู่หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรในท้องถิ่น เกิดการขยายผลสู่กิจกรรมอื่น การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพทางเลือกของนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้ต่อไป

photo-web-1

ด้านนายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ  นายอำเภอน้ำเกลี้ยง กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นการบูรณาการงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยในอำเภอน้ำเกลี้ยงได้เข้าถึงแหล่งอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อโภชนาการที่ดีขึ้น สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ รวมยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในการฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจรทั้งการผลิต และการจัดการ ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง