วัดราชบพิธฯ งดให้บุคคลภายนอก เข้าร่วมพิธีอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วัดราชบพิธฯ งดให้บุคคลภายนอก เข้าร่วมพิธีอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค. สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง นั้น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของพระอาราม อนุโลมแนวปฏิบัติของคณะธรรมยุต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา ดังนี้

หนึ่ง เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. นี้ วัดต่างๆ สามารถจัดที่ประดิษฐานพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ในพระอุโบสถ อุโบสถ หรือสถานที่ที่เหมาะสม แล้วกระทำสามีจิกรรมต่อหน้าพระรูป โดยมิต้องเดินทางออกนอกวัด

สอง งดการให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธีอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา งดพิธีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ สาม วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จะประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระอุโบสถ แล้วทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระสูตรและพระปริตรตามระเบียบ แล้วเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ตามประเพณีคณะธรรมยุต เป็นการภายใน