สมัครสมาชิกฟรี สกศ. เปิดศูนย์ดิจิทัลตอบโจทย์เรียนรู้ โชว์งานวิจัยออนไลน์

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เปิดศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ (OEC Knowledge & Data Center) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา บริเวณชั้น ๒ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านแผน/นโยบายทางการศึกษา งานวิจัย ข้อมูลทางการศึกษาที่ทันสมัยในรูปแบบสื่อสาระอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Content) และมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล

 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ฯ ได้ฟรี และใช้บริการ สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล Education Research Complete ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านการศึกษา  ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ บรรจุฐานข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า ๑,๘๗๐ ชื่อเรื่องเป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า ๑,๐๖๐ ชื่อเรื่อง และรวมถึงหนังสือ และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย

ดร.กมลกล่าวว่า ศูนย์ แห่งนี้ ได้จัดสรรองค์ความรู้ไว้ เพื่อบริการสมาชิกและผู้สนใจอย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล สามารถสืบค้นองค์ความรู้จากฐานข้อมูล สกศ.ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานวิจัยโครงการนำร่องที่สำคัญ งานวิจัยชิ้นสำคัญที่เป็นหลักฐานอ้างอิงรองรับ ๔๒ ประเด็น และข้อมูลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายด้านการศึกษา อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษา   แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเอกสารสำคัญเหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารเก่าที่มีคุณค่าสมควรเก็บรักษาถูกคัดเลือกนำมาดัดแปลงในรูปแบบดิจิทัลแล้ว นอกจากนี้ ยังให้บริการสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ซึ่งผลิตโดย สกศ. เช่น วีดิทัศน์ คลิปภาพ คลิปเสียง ซีดีรอมฯ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น

“ สามารถยืมไปใช้งานได้ในส่วนห้องฉายภาพยนตร์ (Theater Section) หรือกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่ติดตั้งไว้ให้บริการภายในศูนย์ฯ ได้ทันที และในส่วนบริการห้องสมุด สมาชิกสามารถยืม และคืนเอกสารสิ่งพิมพ์ สกศ. ครั้งละไม่เกิน ๕ เล่ม เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.”  ดร.กมลกล่าวและว่าสกศ. ยังให้บริการวิชาการด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์www.thaiedresearch.org ที่ควบคุมและพิจารณางานโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการของสกศ. ทุกขั้นตอน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๒๑๑