ช่วยผู้ค้า! มหาดไทย สั่ง อปท.-เจ้าของตลาด ลดค่าเช่าแผง

มหาดไทย ร่อนหนังสือสั่ง อปท.- เจ้าของตลาด ลด-ยกเว้นค่าเช่าแผงทั่วประเทศ ช่วยผู้ค้า จนกว่าโควิด-19 จะบรรเทา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 4093 เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง พิจารณาช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าตลาดของ อปท. โดยการลดหรือยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าตลาด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง

และขอความร่วมมือเจ้าของตลาดเอกชน พิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าแผงค้าและผู้เช่าอื่นๆ ในตลาดเอกชน ตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง และให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564