เปิดมาตรการคุมเข้ม เวลาเปิด-ปิด กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด 10 จังหวัด

เปิดมาตรการคุมเข้ม เวลาเปิด-ปิด กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด 10 จังหวัด
เปิดมาตรการคุมเข้ม เวลาเปิด-ปิด กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด 10 จังหวัด

เปิดมาตรการคุมเข้ม เวลาเปิด-ปิด กิจการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด-เข้มงวด 10 จังหวัด

วันที่ 9 ก.ค. 2564 ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบตามข้อเสนอยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา โดยให้มีการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้ 

1. จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด (เฉพาะกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล)

  • กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เวิร์กฟรอมโฮมให้มากที่สุด
  • ระบบขนส่งสาธารณะ เปิดให้บริการได้จนถึง 21.00 น. และกลับมาเปิดให้บริการ 03.00 น.
  • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
  • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.
  • ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.
  • ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม
  • สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.
  • ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

2. ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

3. การควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค. ที่ได้มีประกาศไว้ก่อนหน้านี้ 

4. กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างสูงสุด

5. ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ 1-4 ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับสถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26) มาบังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

6. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และจุดลาดตระเวน โดยให้พร้อมดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ กรณีตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558