สสว.ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน ยกระดับสินค้าสู่ตลาดออนไลน์

สสว.ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน ยกระดับสินค้าสู่ตลาดออนไลน์
สสว.ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน ยกระดับสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สสว.ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชน ยกระดับสินค้าสู่ตลาดออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องในปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจฐานราก 

วันที่ 23 มิ.ย. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในยุคที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) พร้อมนำความรู้ใหม่ การตลาดออนไลน์ การวางกลยุทธ์การขายสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

โดยการดำเนินงานในปีปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับวิสาหกิจฐานรากที่เข้าร่วมโครงการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างน้อย 150 รายกิจการ มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพด้านการทำธุรกิจ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเฉพาะการทำตลาดทางออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น และจะตอบโจทย์ด้านการพัฒนาประเทศและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นภารกิจสำคัญของ สสว. อีกด้วย