เล็งตั้ง ‘ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด’ นำร่อง 5 จังหวัด ดูแลแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นสพ.พรพิทักษ์ พันหล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ การมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในประเทศอยู่นั้นกระทบต่อภาพพจน์ของประเทศพอสมควร ซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ รัฐบาลจึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สธ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดจากประเทศไทยภายในปี 2563 และเป็นไปตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก

“ในแต่ละปีจะมีคนรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าจากการถูกกัดสุนัข แมว ข่วนไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย โดยเฉพาะในช่วงหลัง เจ้าของไม่ยอมพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำให้ข้อมูลช่วง 2 ปี พบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัขที่มีการสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นที่น่าตกใจ โดยมีพื้นที่เสี่ยง 219 อำเภอ จาก 45 จังหวัด ที่สำคัญ จากเดิมประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าต่ำกว่า 10 รายต่อปี ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี บางปีมีคนเสียชีวิตเพียง 4-5 ราย แต่ปี 2558 เสียชีวิต 8-9 ราย และล่าสุดปี 2559 ยังไม่สิ้นปีพบว่าเสียชีวิตแล้ว 12 ราย” นสพ.พรพิทักษ์ กล่าวและว่า สำหรับแนวทางหลักๆ ในส่วนของ สธ.นั้น เน้นย้ำว่าผู้สัมผัสโรคทุกรายต้องได้รับการฉีดวัคซีน ส่วนกรมปศุสัตว์ต้องดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าขององค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์

นสพ.พรพิทักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับสุนัขจรจัดนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงมีพระวินิจฉัยให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นจึงได้มีการตั้งกระจายในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.อุดรธานี กรุงเทพมหานคร จ.นครศรีธรรมราช หรือ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.เชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์จะเป็นองค์ประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทย์ต่างๆ เพื่อไปดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ หากโครงการสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลได้

ที่มา มติชน