กรมอนามัย ชวนผู้สูงอายุอยู่บ้าน ทำบุญ-ฟังธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์

กรมอนามัย ชวนผู้สูงอายุอยู่บ้าน ทำบุญ-ฟังธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์
กรมอนามัย ชวนผู้สูงอายุอยู่บ้าน ทำบุญ-ฟังธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์

กรมอนามัย แนะลูกหลาน ชวนผู้สูงอายุอยู่บ้าน ทำบุญ-ฟังธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ ลดเสี่ยงโควิด-19

เว็บไซต์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยข่าว นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา ประชาชนที่นิยมเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม โดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้น ต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

โดยข้อมูลกรมอนามัยที่ผ่านมาพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คิดเป็นร้อยละ 53 และเสียชีวิตมากที่สุดในช่วงอายุ 60–69 ปี ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มีโรคประจำตัว โดยพบป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 36 รองมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 28 และโรคไต ร้อยละ 18

ดังนั้น จึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นให้ลูกหลานใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแทนการเข้าวัด เช่น การฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาแบบออนไลน์ หรือการบริจาคปัจจัยผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัสกับธนบัตร เหรียญ หรือสิ่งของบริจาคต่างๆ และลดจำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

“สำหรับบางวัดที่จัดให้มีการทำบุญ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยจัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าพุทธสถาน พร้อมจัดเตรียมจุดล้างมือด้วยสบู่ อุปกรณ์ล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณทางเข้าประตูทางเข้า-ออก ให้เพียงพอ หรือในกรณีที่มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ สวดมนต์ หรือระหว่างเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ควรกำหนดจุดระยะห่าง 1-2 เมตร ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ บริเวณพื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสถานปฏิบัติธรรมในพื้นที่หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดห้องส้วม ห้องน้ำ โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารและสถานปฏิบัติธรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว