ครม.เตรียมแจกเงิน เราชนะ 7 พัน อีก 2.4 ล้านคน พร้อมขยายเวลาใช้ ถึง มิ.ย.

ครม. เตรียมแจกเงิน เราชนะ 7 พัน อีก 2.4 ล้านคน พร้อมขยายเวลาใช้ ถึง มิ.ย. 2564

วันที่ 20 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ เราชนะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

  1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท
  2. ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจาก สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564