เปิด 7 อันดับ ผลกระทบที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาสูงสุด จากพิษโควิด-19

Businessman is working with laptop in coffee shop

เปิด 7 อันดับ ผลกระทบที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาสูงสุด จากพิษโควิด-19

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เผยผลสำรวจผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจทั่วประเทศ 1,494 ราย ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564 โดยแบ่งออกเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้อยละ 73 และวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ 27 พบว่า 7 อันดับผลกระทบที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาสูงสุด คือ

  • อันดับที่ 1 ร้อยละ 84.87 กำลังซื้อของลูกค้าลดลง ส่งผลให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • อันดับที่ 2 ร้อยละ 66.53 ประสบปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากมีการแข่งขันสูงผ่านกลยุทธ์ด้านโปรโมชั่นเพื่อระบายสินค้าคงคลัง
  • อันดับที่ 3 ร้อยละ 63.05 ประสบปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจ ขายเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากรายได้ลดลง เก็บเงินจากลูกค้าได้ยากขึ้น
  • อันดับที่ร้อยละ 30.25 ประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน มีราคาสูงขึ้น และผู้ผลิตบางรายปิดกิจการ
  • อันดับที่  5 ร้อยละ 26.57 ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ที่มีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นใช้ระยะเวลานานขึ้น และ ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้น
  • อันดับที่ 6 ร้อยละ 24.16 ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว
  • อันดับที่ 7 ร้อยละ 18.74 ประสบปัญหาจากการผลิตไม่คุ้มทุน ลด/ชะลอ/หยุดการผลิต