9 เม.ย. เตรียมเช็ก กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนจ่าย บุคคล 4 กลุ่ม

9 เม.ย. เตรียมเช็ก กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนจ่าย บุคคล 4 กลุ่ม

เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า กรมบัญชีกลางโอนเงินจ่าย วันที่ 9 เมษายน 2564 รายการต่อไปนี้

– เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
– เบี้ยความพิการ
– เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
– เงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส.