ครม. เห็นชอบ ขยายสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 ขยายเพิ่ม 2 ล้านสิทธิ 

ครม. เห็นชอบ ขยายสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 ขยายเพิ่ม 2 ล้านสิทธิ 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ขยายสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 เพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ

โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบและได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำกลับไปพิจารณาทบทวนเงื่อนไข และกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา

ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง ททท. ได้เสนอขอปรับปรุงรายละเอียดของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยขอขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอีก 2,000,000 สิทธิ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิในวันที่ 30 เมษายน 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยใช้จ่ายจากวงเงินเดิมของโครงการ (15,000 ล้านบาท)