รู้ไว้ชื่นใจ เปิด 6 สกิล ที่แม้แต่ AI ก็ไม่สามารถสู้มนุษย์ได้

รู้ไว้ให้ชื่นใจ เปิด 6 สกิล ที่แม้แต่ AI ก็ไม่สามารถสู้มนุษย์ได้

ในยุคที่อุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล งานในยุคนี้หลายๆ อย่าง จึงปรากฏเครื่องมือและนวัตกรรมต่างๆ รวมถึง หุ่นยนต์ โดยเฉพาะ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เข้ามาทำงานหลายอย่างแทนคน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในบางประการ เกิดตำแหน่งใหม่ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีมากขึ้น

ซึ่งอาจทำให้บุคลากรในตำแหน่งงานยุคใหม่ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้อย่างเท่าทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของการทำงานรวมกับปัญญาประดิษฐ์ ที่มีการมองว่าจะมาแย่งงานมนุษย์ในอนาคต แต่ใช่ว่า ปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถทำทุกอย่างได้แทนที่มนุษย์ เพราะทักษะบางอย่าง ก็ไม่สามารถทำได้เหมือนหรือเหนือกว่ามนุษย์ ซึ่งทักษะที่ AI ทำไม่ได้ มีดังนี้

  • การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : จริงอยู่ที่ AI สามารถประมวลผลได้เร็วกว่ามนุษย์ แต่มนุษย์มีมันสมองที่ซับซ้อน ทำให้มีหลักการคิดที่ซับซ้อนด้วยเช่นกัน ถึงแม้จะมีข้อมูลมากมาย แต่ผู้ที่สามารถแยกแยะได้ว่า ข้อมูลใดน่าเชื่อถือ และสามารถประเมินข้อมูลอย่างเป็นกลางได้ ก็คือมนุษย์ ซึ่งผู้ที่มีทักษะนี้ จะเป็นที่ต้องการสูงในองค์กรต่างๆ ในอนาคต
  • การรับรู้ข้อมูล (Data literacy) : ยุคสมัยนี้ Big Data ถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน แน่นอนว่า AI เอง ก็มีความสามารถในการรับรู้ข้อมูล จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้เช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ทำได้เพียงในระดับพื้นฐานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ตำแหน่งงานในส่วน Data Scientist คือนักวิทยาการข้อมูล จึงเป็นตำแหน่งที่เนื้อหอมเป็นพิเศษ

  • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) : แน่นอนว่ามนุษย์ดีกว่าเครื่องจักรที่ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้ที่สามารถฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าและสร้างวิธีคิดใหม่ จะช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรทั่วโลก ต่างเปิดรับบุคลากรที่มีความคิดที่แตกต่าง เปิดโลกและมุมมองก้าวหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่ถูกอัพเกรดให้ฝันถึงเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงได้
  • ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) : การแสดงออกหรือการไม่แสดงออกทางอารมณ์ คือความฉลาดของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากกว่า 2.5×101Byte ของหน่วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ทักษะด้านความชาญฉลาดทางอารมณ์ของมนุษย์ จึงจัดเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากกว่าเทคโนโลยีอย่างแน่นอน และ AI ก็อาจไม่ซับซ้อนทางอารมณ์ได้ขนาดนั้น และตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ในทีมงาน EQ จะเป็นทักษะที่มีค่าที่จะต้องมี

  • วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and Decision) : ทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพื่อตัดสินและการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งทักษะทางด้านนี้ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ AI ยังทำได้แย่กว่ามนุษย์ รวมทั้งทักษะการตัดสินใจ ซึ่ง AI อาจฉลาดจนสามารถเรียนรู้ทักษะมาจนถึงขั้นที่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ จากข้อมูลได้ แต่บางครั้ง อาจจะมีการตัดสินใจที่ต้องอาศัยมากกว่าข้อมูลถูกผิด แต่เป็นการตัดสินใจด้วย น้ำใจ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ขาดแคลนอย่างมาก
  • ความเป็นผู้นำ (Leadership) : ผู้นำอาจไม่ใช่เจ้านาย และเจ้านายอาจไม่ใช่ผู้นำ แน่นอนว่าเราคงไม่สามารถนำเอาเทคโนโลยี หรือ AI มาเป็นผู้นำมนุษย์ได้ ดังนั้น ตำแหน่งของผู้นำจึงยังต้องเป็นของมนุษย์ในยุคนี้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ