ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามหาศาล โอกาสใหม่เอสเอ็มอี นับหนึ่งยังไง

ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามหาศาล โอกาสใหม่เอสเอ็มอี นับหนึ่งยังไง
ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามหาศาล โอกาสใหม่เอสเอ็มอี นับหนึ่งยังไง

ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามหาศาล โอกาสใหม่เอสเอ็มอี นับหนึ่งยังไง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวงฯ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการของเอสเอ็มอี ที่ขึ้นบัญชีไวกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในรายการสินค้า/บริการ ในระบบ THAI SME-GP นั้น

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP ว่า มาตรการดังกล่าว กำหนดสิทธิประโยชน์ให้เอสเอ็มอี เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ 2 วิธี ด้วยกัน คือ

วิธีที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งกำหนดให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจากสินค้าและบริการจากเอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยต้องคัดเลือกเอสเอ็มอีในจังหวัดก่อนอย่างน้อย 3 ราย

คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว.

และ วิธีที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซึ่งจะให้แต้มต่อเอสเอ็มอีไม่เกินร้อยละ 10 โดยเอสเอ็มอีที่ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP สามารถเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10 จะได้รับคัดเลือกอัตโนมัติ สำหรับเอสเอ็มอีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นผู้ประกอบการไทยที่เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา หรือ วิสาหกิจชุมชน ถ้าอยู่ในภาคการผลิตจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ถ้าอยู่ในภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 300 บาท

ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า หากพิจารณาตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา ระหว่างปี 2561-2563 จะเห็นว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561, 2562 มีมูลค่า 1.098 ล้านล้านบาท และ ปี 2563 มีมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท โดยสินค้าหรือบริการ ที่ภาครัฐซื้อหรือจ้างในลำดับต้นๆ ตามข้อมูลของกรมบัญชีกลางปี 2563 ได้แก่ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริการทำความสะอาด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้า อุปกรณ์กีฬา และ เครื่องใช้ในครัวเรือน

บรรยากาศการเสวนา

“มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP นับเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ จึงอยากเชิญชวนผู้ประกอบการมาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ซึ่งสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่ www.thaismegp.com และขอเชิญชวนให้เอสเอ็มอี ที่เป็นผู้ค้าขาย หรือ Vendor กับหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้ว มาขึ้นทะเบียน THAI SME-GP กับ สสว. เพื่อได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้ด้วย” ผอ.สสว. กล่าว