ไม่ต้องรีบ! คลัง ขยายเวลา ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มี.ค.64

ไม่ต้องรีบ! คลัง ขยายเวลา ลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 5 มี.ค. 64

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 คุณกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ (โครงการฯ) สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง โดยในสองวันแรกมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 218,344 คน (ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น.)

ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ไปลงทะเบียนที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) ด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเอง และป้องกันไม่ให้มีการสวมสิทธิ โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และไม่มีการจำกัดจำนวนสิทธิ

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยได้จัดระบบการลงทะเบียนโครงการที่สาขาจำนวน 1,023 แห่งทั่วประเทศและจุดบริการเคลื่อนที่จำนวน 871 จุดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน โดยแต่ละสาขาหรือจุดบริการจะแจกบัตรคิวลงทะเบียนตามจำนวนประชาชนที่สามารถรองรับได้สูงสุดในแต่ละวัน ส่วนประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอลงทะเบียนที่เกินจากจำนวนนั้น ธนาคารจะแจกบัตรคิวและนัดหมายเพื่อให้มาลงทะเบียนในวันหลัง โดยจะระบุวันและเวลาที่แน่นอน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแจ้งข่าวสารของโครงการให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

สำหรับประชาชนในกลุ่มผู้มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ ทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 8 มีนาคม 2564 โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2564 จะทราบผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 19 มีนาคม 2564  ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563  (แบบฯ) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่ยื่นขอทบทวนสิทธิ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ดี ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิเนื่องจากมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและยื่นแบบฯ แล้ว จะสามารถทราบผลการคัดกรองได้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง พบว่ามีประชาชนหรือร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ โฆษกกระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ให้บริการรายย่อยและประชาชน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอพพลิเคชั่นของร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อย ตลอดจนการจ่ายเงินให้กับร้านค้าและผู้ให้บริการรายย่อยทันที และอาจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ร้านค้าโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ ที่ถูกระงับใช้เครื่อง EDC หรือแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” สามารถติดต่อและให้ข้อมูลได้ที่ สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือส่งข้อมูล รวมถึงชื่อสถานประกอบการ ชื่อและนามสกุลของเจ้าของสถานประกอบการ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) หมายเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าของสถานประกอบการ และหมายเลขเครื่อง EDC (ถ้ามี) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ มาที่ [email protected] โดยเร็วเพื่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป