คลังตอบ ทำไม เราชนะ ไม่ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33-ข้าราชการ

คลังตอบ ทำไม เราชนะ ไม่ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33-ข้าราชการ
คลังตอบ ทำไม เราชนะ ไม่ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33-ข้าราชการ

คลังตอบ ทำไม เราชนะ ไม่ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33-ข้าราชการ

จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในโครงการ เราชนะ ซึ่งมีการให้เงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ “เราชนะ” คือประชาชน 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง 3. กลุ่มคนที่ไม่มีฐานข้อมูล

โดยกระทรวงการคลัง ได้ตอบข้อสงสัยว่า ทำไม เราชนะ ถึงไม่ให้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนี้ 

เหตุที่ เราชนะ ไม่ให้สิทธิกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพราะ เนื่องจากกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับความคุ้มครองทางสังคม เช่น การมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เป็นต้น 

ส่วนกลุ่มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่ได้รับสิทธิ เพราะ เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีสถานภาพด้านรายได้เป็นปกติ และมิได้มีการถูกเลิกจ้างแต่อย่างใด 

เราชนะ
เราชนะ
เราชนะ
เราชนะ