ธ.ก.ส. จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี ปี 63 แล้วกว่า 370 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี ปี 63 แล้วกว่า 370 ล้านบาท
ธ.ก.ส. จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี ปี 63 แล้วกว่า 370 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จ่ายค่าสินไหมประกันภัยข้าวนาปี ปี 63 แล้วกว่า 370 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความเสียหายและลดความเสี่ยงด้านการผลิต แก่เกษตรกรกว่า 32,000 ราย พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่

วันที่ 3 ก.พ. 64 นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้มีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมการทำประกันภัยบนพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ จำนวน 45.7 ล้านไร่ นั้น

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการขอเอาประกันภัยแล้ว โดยคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 8 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ช้างป่า และภัยศัตรูพืช/โรคระบาด ซึ่งเมื่อเกษตรกรผู้ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจะทำการแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และเมื่อสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้รับข้อมูลรายงานความเสียหาย (ตามแบบรายงานความเสียหาย กษ 02 เพื่อการประกันภัย) ครบถ้วน จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทน เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในปีการผลิต 2563 ธ.ก.ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วจำนวน 8 ครั้ง เป็นเงินรวมกว่า 370.55 ล้านบาท มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับประโยชน์กว่า 32,000 ราย พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 310,000 ไร่

ทั้งนี้ หาก ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเร่งดำเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยเร็ว ให้ทันรอบการผลิตถัดไป ทั้งนี้ ปีการผลิต 2563 มีเกษตรกรให้ความสนใจทำประกันภัยข้าวนาปีจำนวนกว่า 3,400,000 ราย พื้นที่การเกษตรกว่า 44.3 ล้านไร่