กสอ. ออกมาตรการ เยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ กว่า 2,300 กิจการ

กสอ. ออกมาตรการ เยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ กว่า 2,300 กิจการ ลูกหนี้ทั่วไป พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ส่วนลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือน

คุณสุริยะ สั่งการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือน สำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือนสำหรับลูกหนี้ทั่วไป และ การสนับสนุนสินเชื่อรายใหม่ เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ พร้อมส่งเสริมวัคซีนเอสเอ็มอีผ่านการสร้างเครือข่ายระดับท้องที่และระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือให้สามารถพยุงกิจการผ่านพ้นภาวะวิกฤต

คุณณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักและห่วงใยผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศจำนวนมาก รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1. อาหาร
2. เครื่องดื่ม
3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
5. ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก ที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร
7. อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนเกื้อกูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs

มีจำนวนกว่า 2,300 กิจการ ผ่าน 3 มาตรการ ประกอบด้วย

  • พักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้รายเดิมที่ชำระเงินปกติ โดยให้สิทธิพักชำระเงินต้นไม่เกิน 12 เดือนโดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย และมีสิทธิขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน
  • พักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้รายเดิมที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 6 งวด โดยให้สิทธิพักชำระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย และมีสิทธิขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 6 เดือน
  • สินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อราย/กิจการ ได้รับสิทธิ
    พักชำระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
คุณณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

คุณณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการทางการเงิน ถือเป็นหนึ่งในวัคซีนเอสเอ็มอีที่เป็นเครื่องมือ
ที่ กสอ. ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวการณ์ต่างๆ โดยในส่วนของเงินทุนฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเงินในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Financial Literacy) ประกอบด้วย

1. สำหรับผู้ต้องการขอสินเชื่อ เป็นการเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ รู้จักข้อมูลบัญชี ภาษี การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน และธุรกิจ 

2. สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระ โดยการตรวจสภาพการเงิน
วางแผนชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และการจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต

ซึ่งเงินทุนนั้น นอกจากการช่วยเหลือในเรื่องดอกเบี้ยและสินเชื่อแล้ว กสอ. ยังทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการที่มีต้นทุนทางแนวคิดในการประกอบธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อการต่อยอดอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง ทั้งยังส่งเสริม การสร้างเครือข่าย ทั้งในระดับท้องที่และระดับของอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนิเวศอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามภาวะวิกฤตได้อีกทางหนึ่ง

โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับสิทธิได้ที่ กลุ่มบริหารเงินทุนฯ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ (02) 202-4409-10 หรือที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ (02) 202-4414-18 หรือ เข้าไปที่ www.dip.go.th