ศบค. วอน งดเดินทางข้าม จ. ย้ำ 5 จ. ต้องใช้เอกสารรับรอง

ศบค. วอน งดเดินทางข้าม จ. ถึง 31 ม.ค. ย้ำ 5 จ. ต้องใช้เอกสารรับรองเดินทาง

วันนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด ได้มีการขอร้องห้ามการเดินทาง เนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ภายในจังหวัดจำนวนมาก ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็น จึงมีการตั้งด่านหรือทำให้เกิดความไม่สะดวก เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่

โดยทั้ง 5 จังหวัดต้องดำเนินมาตรการ 3 อย่าง คือ วัดอุณหภูมิสังเกตอาการ ต้องมีแอพพลิเคชั๋นหมอชนะ และมีเหตุผลความจำเป็นในการเดินทางรวมถึงเอกสารรับรอง ส่วน 72 จังหวัดให้ทำแบบเดียวกัน แต่ไม่ต้องมีเอกสารรับรอง ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดถึงวันที่ 31 ม.ค. หรือจนกว่าการแพร่ระบาดจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ที่มีปลายปิดก็เพื่อสร้างกำลังใจ ให้ทำอย่างที่สุดเมื่อถึงวันที่ 31 ม.ค. หากเห็นภาพกราฟลงมาได้ ก็น่าจะผ่อนผันกันได้

ส่วนการขออนุญาตใบรับรองการเดินทางที่เป็นปัญหาอย่างมากนั้น ในการเข้าออกพื้นที่ 5 จังหวัดของแต่ละกลุ่มให้ขออนุญาตดังนี้ 1. บุคคลทั่วไป ขออนุญาตที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง 2. ข้าราชการ ขอหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 3. สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ที่ต้องมีการขนส่ง เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรอง 4. บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ สามารถขอเอกสารรับรองเป็นห้วงเวลาติดต่อกันได้

และ 5. บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น แต่จะเดินทางเข้าออก 5 จังหวัด ต้องขอเอกสารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้นสังกัดที่เดินทางไป เพื่อใช้แสดงในการเข้าและออก (ไป-กลับ) ด้วย โดยแบบฟอร์มขออนุญาตดาวน์โหลดได้ที่ www.moicovid.com