คนในยุคนี้ต้องมี เปิด 6 ทักษะ Soft Skill ที่นายจ้างต้องการ

คนในยุคนี้ต้องมี เปิด 6 ทักษะ Soft Skill ที่นายจ้างต้องการ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้มีพื้นที่ตำแหน่งงานว่างลดลง เชื่อไหมว่า การมี Soft Skill ที่ดี สามารถสร้างโอกาสและความก้าวหน้าให้แก่คนทำงานได้ นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานต้องมี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องออกสู่ตลาดแรงงานในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ และกลายเป็นตัวช่วยที่จะทำให้บัณฑิตใหม่หรือแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงาน มีพื้นที่และมีโอกาสเติบโตในองค์กร

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ ได้เผยแพร่ ทักษะด้าน Soft Skill ที่คนในยุคนี้ต้องมี ดังนี้

  1. สื่อสารได้ราบรื่น ตรงจัด ชัดเจนไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง การสื่อสารเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดการทำงาน เพราะต้องใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อการประสานงาน ระหว่างคนทำงาน เจ้านายลูกน้อง รวมถึงหน่วยงานองค์กรอื่นๆ และลูกค้า การสื่อสารที่ดีสามารถทำให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน ลดการขัดแย้งระหว่างคนทำงาน ไปจนถึงสามารถปิดการขายทำยอดได้ด้วย
  2. เข้าสังคมหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เพราะคนเราไม่สามารถทำอะไรได้เบ็ดเสร็จด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยความรู้ ความชำนาญจากผู้อื่นด้วย จึงจะทำงานเล็กน้อยไปจนถึงงานใหญ่ให้สำเร็จได้ และเนื่องจากในองค์กรหนึ่งๆ จะมีคนมากหน้า ต่างวัย หลากความสามารถร่วมทีมอยู่ การมีทักษะในการเข้าสังคมและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นที่ดี จึงช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในทีมงาน และทำให้งานประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
  3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบหรือแนวขวาง การคิดเชิงเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง รวมไปถึงสามารถทำงานผ่านแรงกดดันที่เกิดขึ้นได้ และเป็นทักษะสำคัญที่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ หรือ สิ่งใหม่ได้
  4. สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ โลกกำลังถูกปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีที่ไปเร็วมาเร็ว รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และพฤติกรรมผู้คนที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลต่อธุรกิจการงานขององค์กรได้ การที่ในองค์กรมีคนทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองตามโลกตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีจึงเป็นผลดีต่อองค์กรนั่นเอง
  5. ไม่หยุดความรู้แค่ในตำรา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพราะโลกเปลี่ยนเร็วและมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดีต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คนทำงานที่ทำตัวเป็นน้ำพร่องแก้วอยู่เสมอ จะสามารถเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ได้จบไปตั้งแต่จบจากมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่หยุดหาความรู้ไว้เพียงแค่ในตำรา ในวันที่เดินออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นบุคลากรอันมีค่าที่ทุกองค์กรต้องการและแสวงหา เพราะทุกความรู้ที่เขาเปิดรับ ย่อมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอยู่เสมอ
  6. บริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในยุคนี้จะมีหลายองค์กรยืดหยุ่นกับเวลาการทำงานของพนักงานมากขึ้น แต่การบริหารเวลาใน 1 วันทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้สามารถจัดการงานได้ตามกำหนดนัดหมาย ทำให้รันงานต่อไปได้โดยไม่ถ่วงกินเวลาของคนในทีมที่อาจต้องทำงานแบบเกี่ยวพันกัน ฉะนั้น การบริหารจัดการเวลาเป็น เรียงลำดับความสำคัญของงาน และทำได้ตามเวลาเป้าหมายจึงเป็นคุณสมบัติของคนทำงานคุณภาพที่องค์กรต้องการ