พืชอะไรเอ่ย ที่ตลาดต้องการ แถมยังปลูกเพื่อการส่งออกได้ดี

พืชอะไรเอ่ย ที่ตลาดต้องการ แถมยังปลูกเพื่อการส่งออกได้ดี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้สร้างนักวิจัยให้มีศักยภาพในการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับสู่ตลาดโลก

โดยพืชที่มีศักยภาพในการสร้างการแข่งขันในการส่งออก และยังเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ พืชสกุลไทร และพืชไม้ดอกที่สามารถปลูกเลี้ยงเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ เบญจมาศ นอกจากนี้ยังมีไม้ดอกชนิดใหม่ๆ ที่สามารถส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยง เช่น ลิเซียนทัส จึงนำมาสู่การดำเนินโครงการในครั้งนี้

เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้กับผู้ประกอบการ ผู้ปลูกเลี้ยงไม้ประดับสกุลไทรเชิงพาณิชย์ รวมทั้งกระบวนการผลิตต้นพันธุ์ การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป