คนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอพฯ เป๋าตัง ให้เฟสแรกกดยืนยันก่อน

คนละครึ่ง เฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอพฯ เป๋าตัง ให้เฟสแรกกดยืนยันรับ 500 เริ่ม 16 ..2563 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00-23.00 .

เว็บไซต์ ข่าวสด รายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563

โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และ 2. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

โดยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผู้ได้รับสิทธิ์เดิม ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1 ..2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี..64

และ 2. ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท สำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 .. – 31 มี..64

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ..2563 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00-23.00 . ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้ใหม่