เปิดผลสำรวจ 5 ปี “ร้านเหล้า” รอบมหาวิทยาลัยเพียบ!! ห่วงสุดเปิดในระยะ 100 เมตร

ผศ.ภัทรภร พลพนาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวถึงผลการศึกษาเรื่อง “การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเปรียบเทียบในรอบ 5 ปี” ในงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งที่ 9 เมื่อเร็วๆ นี้ จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 13 แห่ง รวม 11 พื้นที่ ในระยะ 100-500 เมตร ช่วงปี 2552 และปี 2557 พบว่า มีการเปิดจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น โดยหากเปรียบเทียบตามจำนวนร้านพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีร้านเหล้าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 342 ร้าน จากเดิมมี 405 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 747 ร้าน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 รองลงมาคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน จากเดิม 105 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 229 ร้านในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118 อันดับสามคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน จากเดิมมี 83 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 187 ร้านในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 125

ผศ. ภัทรภร กล่าวว่า หากเทียบเป็นอันตราส่วนแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสัดส่วนของร้านเหล้าเปิดใหม่สูงที่สุด  รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 119 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 118  ทั้งนี้ หากพิจารณาดูตามลักษณะร้านเหล้าเปิดใหม่พบว่า เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งมากที่สุด   รองลงมาเป็นภัตตาคาร   ร้านขายของชำ  สถานบันเทิง  และร้านสะดวกซื้อ ที่น่าห่วงคือเมื่อพิจารณาจากระยะทางของร้านเหล้าเปิดใหม่รอบมหาวิทยาลัยนั้น มีการเปิดร้านเหล้าใหม่ในระยะเพียงแค่ 100 เมตร เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน

 

 

ที่มา มติชน