ททท.เปิดสอนหลักสูตรบริหารท่องเที่ยวระดับสูงเสียคนละแสน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดตัวหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) เมื่อเร็วๆนี้ที่ อาคารททท.ว่า หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมโยงการทำงานในระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของภาคราชการและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นขุมพลังแห่งความรู้ด้านการตลาดในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างดียิ่ง เนื่องจากททท.เองตั้งมา 56 ปีแล้ว สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ไว้มากมาย หลักสูตรนี้จะเป็นการเปิดอบรมเชิงเรียลริตี้ครั้งแรกของไทยเพราะจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าไปศึกษาในพื้นที่ที่น่าสนใจและมีปัญหา อย่างเช่นที่ชลบุรีและเชียงราย

“หลักสูตรนี้ไม่ใช่การเปิดตามแฟชั่น เหมือนที่หลายหน่วยงานเปิดอบรมกัน แต่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ผมเชื่อว่าจะมีคนแย่งกันมาเรียน ถือเป็นอเมซิ่งโปรแกรมจริงๆ โดยมีทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้ามาช่วยดูแลหลักสูตรนี้ด้วย” นายยุทธศักดิ์และว่า การเข้าอบรมจะมีความเข้มข้นมาก นอกจากจะต้องมีเวลาเรียนตามกำหนดแล้ว ก่อนจบอาจจะมีการวัดความรู้ความสามารถด้วย แม้ตอนเข้ามาทีแรกจะเข้าง่ายก็ตาม

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เนื้อหาในการอบรมออกแบบตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีหัวข้อการอบรมที่เอื้อต่อการประสานประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อกัน อาทิ แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับต่างๆ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภูมิสถาปัตยกรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว แบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ต่อยอดการท่องเที่ยว Inclusive Tourism Good Governance CSR เป็นต้น

ทั้งนี้จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆมาเป็นวิทยากร อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ กำหนดจำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน มีระยะเวลาตลอดหลักสูตร 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–มิถุนายน 2560 (สัปดาห์ละ 1 วัน) และเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร. 0 2250 5694 ต่อ 4476-79