รมว.ท่องเที่ยวฯ ชวนสัมผัสท่องเที่ยวแนวใหม่ ดึงบริษัทนำเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

รมว.ท่องเที่ยวฯ ชวนลงพื้นที่ สัมผัสท่องเที่ยวแนวใหม่ ดึงบริษัทนำเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ครบวงจร 

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยหน่วยงานในกำกับดูแล ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) ลงพื้นที่ท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เห็นศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ที่ไม่ได้มีแค่ตลาดน้ำ แต่ยังมีวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยไฮไลต์ที่จะนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวเอ็กซ์แพทกลุ่มนี้คือ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ล่องเรือค้นหา RC (Route Check) ตามเส้นทางตลาดน้ำดำเนินสะดวก นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ทั้งแนว Adventure ด้วยการพายเรือ Sub Board ในคลองดำเนินสะดวกสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย

พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม Eco Friendly และแนว Local Culture ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี และยังถือโอกาสนี้นำเสนอ “เรือไฟฟ้า” สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวในคลองดำเนินสะดวก ปัจจุบันนำร่องให้บริการจำนวน 1 ลำ

“การนำนักท่องเที่ยวเอ็กซ์แพท ลงพื้นที่เที่ยวคลองดำเนินสะดวกครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คลองดำเนินสะดวก ที่ไม่ได้มีเพียงมาเที่ยวชม ตลาดน้ำ แต่ อพท. หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้พัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวขยายออกไปยังคลองซอยต่างๆ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนแม่ทองหยิบ กิจกรรมท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ชมเส้นทางเสด็จประพาสของในหลวงรัชกาลที่ 5 ที่บ้านมหาดเล็ก เจ็กฮวด เป็นต้น”

ปัจจุบันเส้นทางท่องเที่ยวคลองดำเนินสะดวกยังได้ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรฐานขึ้นมา ขณะที่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นไปตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า กิจกรรมนำร่องครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวยังได้เลือกดำเนินการผ่านบริษัทนำเที่ยว เพื่อหวังให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่ ผ่านบริษัทนำเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้มีการกระจายรายได้ทั่วถึงยั่งยืน

พร้อมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันให้คงอยู่กับแหล่งท่องเที่ยว การให้บริษัทนำเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการ นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความพร้อมในการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สะดวกสบาย จากการบริการของบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว และที่สำคัญ เพื่อให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลในการติดต่อประสานต่างๆ กับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยราคาที่เป็นธรรม ปลอดภัย โดยมีมัคคุเทศก์ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวสีขาว” ที่ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวแนวใหม่ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ