กัญชา 6 ต้น ฝันหรือเรื่องจริง พฤษภาคม 64 รู้ผล

ภาพจาก มติชนออนไลน์
ภาพจาก มติชนออนไลน์

กัญชา 6 ต้น ฝันหรือเรื่องจริง พฤษภาคม 64 รู้ผล

การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องกัญชา 6 ต้น/ครอบครัวนั้น มีเสียงวิพากษ์ของคนในสังคมว่าแม้จะผ่านมา 1 ปีแล้วประชาชนก็ยังไม่สามารถปลูกได้

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงถึงการดำเนินงานกัญชาเฟส 2 ว่า ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการต่อยอดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ หลังจากที่ปีแรกได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลใกล้บ้านแล้ว ปีที่สองจะเร่งเครื่องเต็มที่ในการพัฒนากัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ยังไม่ได้กำหนดให้ผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชาและใช้เพื่อรักษาตนเองได้ ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็ได้เร่งแก้ไขและทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด

นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงถึงการดำเนินงานกัญชาเฟส 2
นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงถึงการดำเนินงานกัญชาเฟส 2

ในขณะเดียวกัน สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ก็จะดำเนินงานในลักษณะ Model Development (Sandbox) กล่าวคือ ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัย ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม ประชาชนในพื้นที่ ได้ประชุมและกำหนดแนวทางข้อตกลงร่วมกัน โดยให้ชาวบ้านปลูกครัวเรือนละ 6 ต้น จำนวน 10 ครัวเรือนในนามวิสาหกิจชุมชน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและถูกกฏหมายจากโรงพยาบาลคูเมือง เมื่อปลูกได้ผลผลิตก็ส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้แปรรูปเป็นยารูปแบบง่ายๆ และจ่ายให้ผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนมาลัย และยังมีช่องทางที่ต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสูง ก็สามารถส่งวัตถุดิบให้โรงพยาบาลคูเมือง ซึ่งผ่านมาตรฐาน GMP

ในการดำเนินการนี้จะมีการจัดทำธรรมนูญหมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของชุมชนให้นำกัญชามาใช้เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพ มีระบบที่ชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการนำไปใช้ที่ผิด  และทำคู่มือการปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูปขั้นต้นให้ชาวบ้าน จัดทำคู่มือการผลิตและอบรมให้กับโรงพยาบาลที่จะเป็นสถานที่ผลิต รวมถึงจะมีการเก็บข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มีข้อมูลมาผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ เราจะประเมินผลการดำเนินโครงการภายใน 6 เดือน โดยประเมินผลทั้งทางคุณภาพและมูลค่าที่เป็นตัวเงิน มีการวิเคราะห์ปัจจัยและข้อจำกัดที่มีผลต่อการดำเนินโครงการ และนำเสนอต่อท่านรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการและปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ผู้อำนวยการ สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ยังได้กล่าวต่อว่า “ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พยายามเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดของการดำเนินงานขับเคลื่อนกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเราให้คำจำกัดของเศรษฐกิจในสองด้าน คือ ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และสร้างรายได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะเร่งดำเนินการในสองประเด็นคือ การทำให้มียากัญชากระจายให้กับสถานพยาบาลเอกชน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง และกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชา รวมทั้งจัดหาตำรับยากัญชาที่มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อนมาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ผลิต เพื่อลดต้นทุนของยาและจัดทำแนวทางการผลิตที่ดีในการผลิตยากัญชาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ในขณะเดียวกัน สถาบันก็วางแผนเตรียมการเรื่อง ธนาคารเมล็ดพันธุ์กัญชา-กัญชง ที่มีคุณภาพและหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน วิสาหกิจชุมชน เพราะปัจจุบันมีงานวิจัยมากแล้วว่ากัญชาแต่ละสายพันธุ์จะใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง ผู้ป่วยจะได้มีกัญชาที่ตรงกับโรคไว้ใช้”