จัดระเบียบหาดบางแสน ตั้งตู้สูบบุหรี่ บริการนักท่องเที่ยว ลดควันมือสอง 

จัดระเบียบหาดบางแสน ตั้งตู้สูบบุหรี่ บริการนักท่องเที่ยว ลดควันมือสอง 
จัดระเบียบหาดบางแสน ตั้งตู้สูบบุหรี่ บริการนักท่องเที่ยว ลดควันมือสอง 

จัดระเบียบหาดบางแสน ตั้งตู้สูบบุหรี่ บริการนักท่องเที่ยว ลดควันมือสอง 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน”

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการ “การพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ” มีกิจกรรมสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ 1. การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทในการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ 2. สนับสนุนนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ และยาสูบในพื้นที่ชายหาดบางแสน 3. เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ และ 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ

หาดบางแสน
หาดบางแสน

“จากรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากร 6.4 ล้านคน สูบบุหรี่และดื่มสุรา ในจำนวนนี้เป็นผู้สูบบุหรี่แบบประจำและดื่มสุราอย่างสม่ำเสมอสูงถึง 3.8 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs 4 กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง และโรคถุงลมโป่งพอง และพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs ร้อยละ 75 ของอัตราการเสียชีวิตทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การทำให้คนลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากโรคกลุ่มนี้ได้” ดร.สุปรีดา กล่าว

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ด้าน นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ชายหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี และภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการทำมาหากิน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการสำคัญคือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่

หาดบางแสน
หาดบางแสน

“เราประกาศเจตนารมณ์และมาตรการกำหนดพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่ ควบคู่กับการปรับภูมิทัศน์ให้มีตู้สูบบุหรี่ และจุดสูบบุหรี่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน ซึ่งเมื่อช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ชายหาดบางแสนได้ดำเนินการปิดชายหาด และได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดระเบียบชายหาด ด้วยแนวคิด Bangsaen New Normal เที่ยวบางแสนวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ เช่น การเพิ่มพื้นที่จุดปลอดร่ม ปลอดเตียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้พื้นที่ชายหาดในการสันทนาการ กำหนดมาตรการระยะห่างทางสังคม” นายณรงค์ชัย กล่าว

หาดบางแสน
หาดบางแสน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.