ออมสิน ผุดสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ลดภาระ ปลดล็อกสภาพคล่อง

ออมสิน ผุดสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ลดภาระ ปลดล็อกสภาพคล่อง ไม่ต้องพึ่งขายฝาก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยถึงการออกสินเชื่อใหม่ล่าสุด สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ หลังจากช่วงที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

โดยออกสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษต่าง ที่เน้นช่วยลดภาระ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก หรือ Soft Loan ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจประมง รวมไปถึง SMEs ทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในคร้ังนี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการ SMEs จํานวนมาก ที่ประสบปัญหาการดําเนินธุรกิจภายใต้ความยากลําบาก แต่ยังไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินตามมาตรการก่อนหน้านี้ได้ เพราะติดปัญหาธุรกิจขาดรายได้ และมีภาระหนี้เดิม จึงจําเป็นต้องหันไปพึ่งการกู้นอกระบบรูปแบบต่าง โดยเฉพาะวิธีการขายฝากที่ดินที่ทําให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญการถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงมาก วงเงินกู้ต่ำกว่าราคาประเมินมาก และมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องสูญเสียที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม

“ปัญหาสภาพคล่อง ถือเป็นปัญหาสำคัญจริงๆ สำหรับ SMEs ซึ่งธนาคารเองตั้งใจจะช่วยเหลือเหล่าพี่น้อง SMEs ให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจ เพื่อเป็นการปลดล็อกให้มีทางออก ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงครั้งนี้ ธนาคารออมสินจึงออกสินเชื่อใหม่ นั่นคือสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ที่มีแนวคิดในการเป็นตัวเลือกที่ยุติธรรมแก่ผู้ประกอบการ ให้บุคคลธรรมดาและ นิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท เพื่อนําเงินไป เสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ หรือนําไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทําไว้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี ตลอด อายุสัญญาและผู้กู้สามารถนําเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป สถานการณ์มีความผ่อนคลายและธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้ว ก็จะมีความสามารถในการชําระหนี้คืน ตามกําหนดเวลา ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกค้าได้กู้ง่าย เช่นนี้ เชื่อว่าสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจเดินหน้าต่อท่ามกลางความยากลําบากได้นายวิทัย กล่าว

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ