สวนดุสิตโพล เผย สาเหตุการชุมนุม เพราะไม่พอใจในการบริหารงานของนายกฯ

สวนดุสิตโพล
สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล เผย สาเหตุการชุมนุม เพราะไม่พอใจในการบริหารงานของนายกฯ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง การชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ ในกลุ่มตัวอย่าง 5,738 คน สำรวจระหว่างวันที่ 19-22 ต.ค. 2563 พบว่า สาเหตุของการชุมนุมที่มีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ เพราะความไม่พอใจในการบริหารงานของนายกฯ 62.33% รองลงมาคือ ต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย/ไม่สืบทอดอำนาจเผด็จการ 49.85%

สิ่งที่อยากบอกกับรัฐบาล เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง ณ วันนี้ คือ เร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข อย่าซื้อเวลา 72.37% รองลงมาคือ ไม่ควรใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม 61.69%

ส่วนสิ่งที่อยากบอกผู้ชุมนุม คือ มีสติ อย่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ฝ่ายใด 73.31% รองลงมาคือ ระมัดระวังเรื่องการระบาดของโควิด-19 65.97% และสิ่งที่อยากบอกกับสื่อมวลชน คือ ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ 84.21% รองลงมาคือ เป็นกลาง 77.27%

วิธีการที่จะทำให้การชุมนุมยุติลงได้ คือ ไม่ใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย 61.44% และรัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ชุมนุม 57.90%

อย่างไรก็ตาม การชุมนุมทางการเมืองที่ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นว่าตัวนายกฯ และรัฐบาลยังไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ดีนัก ประชาชนอยากให้รับฟังและแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ ซึ่งความจริงใจนี้ต้องแสดงออกในรูปแบบของการปฏิบัติอย่างเป็นกลางต่อผู้ชุมนุมทุกกลุ่ม รวมถึงการเข้าควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ด้วย ไม่เช่นนั้น จากการชุมนุมในวันนี้ก็อาจกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตก็เป็นได้ ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา

อ่านโพลฉบับเต็ม