อาชีพใหม่ สังคมสูงวัยต้องการ นักชรัณสุขศาสตร์-นักจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ

อาชีพใหม่ สังคมสูงวัยต้องการ นักชรัณสุขศาสตร์-นักจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หลักสูตรชรัณสุขศาสตร์ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ที่เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่วัยทำงานและวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นจึงขาดคนดูแล มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยมุ่งที่จะสร้างนักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุที่สามารถผลิตผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียกว่า นักชรัณสุขศาสตร์ ที่มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และมีความสามารถด้านการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ โดยผสมผสานศาสตร์ความรู้ทางการแพทย์ ร่วมกับศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสูงวัยในปัจจุบันและอนาคต

“ปัจจุบันคนดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่ได้ผ่านการอบรมต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มีความรู้มากพอที่จะดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ซึ่งผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงอายุที่มากขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก และที่สำคัญผู้สูงอายุแต่ละคน มีความหลากหลายกับการเปลี่ยนแปลงมากแบบเฉพาะตน ฉะนั้น ผู้สูงอายุจึงต้องการคนที่เข้าใจความเป็นผู้สูงอายุของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามาดูแลเขาได้เป็นอย่างดี ที่จะคอยช่วยเหลือเขา” ดร.วรชาติ กล่าว

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

และว่า สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ ประกอบด้วย  1. คนที่เข้ามาจะต้องดูแลเขาได้  และ 2. คนที่เข้ามาดูแลเขาต้องเป็นเหมือนผู้จัดการสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุได้ ซึ่งการดูแลในส่วนนี้อาจจะไม่ได้ดูแลแค่ในส่วนของสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงสภาวะของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ส่วนบุคคลอีกด้วย เช่น เงินออม การออกแบบที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งในเรื่องของกฎหมาย การวางแผนชีวิตที่ดีหลังเกษียณ เป็นต้น ซึ่งคนที่มีองค์ความรู้แบบนี้ คือ คนที่ผู้สูงอายุต้องการ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรที่ผลิตคนขึ้นมาดูแลผู้สูงอายุที่มีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในหลายมิติ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้เป็นการรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายจากคณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทยศาสตร์ กายภาพบำบัด พยาบาลศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการออกแบบ รวมไปถึงความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ เพราะต้องการคนที่มีมุมมองในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ใช่แค่เรื่องของโรคอย่างเดียว  แต่รวมไปถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากหลายคณะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาในหลักสูตรตลอด 4 ปี ทั้งนี้ ในด้านของวิชาที่เรียนนั้นค่อนข้างมีความหลากหลาย เช่นทักษะการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องเรียนแน่นอน ในภาพรวมทั้งหมดที่เรียกว่า Caregiver คือ ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ มีการฝึกงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ และฝึกงานในสถานบริการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ

นักชรัณสุขศาสตร์

นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิทัศน์ของผู้สูงอายุ เพื่อให้เห็นว่าผู้สูงอายุนั้น มีความหลากหลาย มีการพัฒนา มีการเติบโตทางจิตวิญญาณ รวมไปถึงในเรื่องของแฟชั่น การดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับความสมาร์ทของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ วิชาสันติในชีวิต ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในชีวิต และถ้าจะต้องจากไปก็จากไปแบบสงบได้ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2564