ใช้จ่ายฉุกเฉินมีเฮ! คลังเล็งหาช่องให้คนกู้ได้ง่าย-เร็ว วงเงินไม่เกิน 5หมื่น

“สุวพันธุ์” ประชุมคกก.ขับเคลื่อน มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปีที่ 3 (12 ก.ย. 59 – 31 ต.ค. 59)ใช้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 25 พฤศจิกายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 10/2559
ที่ประชุมได้รับทราบผลงานเด่นประจำเดือนตุลาคม 2559 ของกระทรวงต่าง ๆ เช่นกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานการจัดงานเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจตลอดจนโครงการต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กว่า 4,447 โครงการ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยซึ่งกระจายประจำอยู่ทั่วโลก ได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ ด้วยการจัดพิธีลงนามถวายความอาลัยเพื่อให้ประชาชนชาวไทย คณะทูตานุทูตและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสแสดงความอาลัยแด่พระองค์ พร้อมกันนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้กล่าวถ้อยแถลงถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเนื่องในวาระพิเศษด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบผลงานเด่นของกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อมุ่งหวังให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย โดยเร่งรัดให้มีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. …. ซึ่งจะมีการเพิ่มโทษเจ้าหนี้นอกระบบที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมาย ด้วยการปรับเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2 แสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อให้ประชาชนรายย่อยซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ง่ายและรวดเร็วในวงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อคนอีกด้วย ขณะเดียวกันได้มีการสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน รวมทั้งฝึกทักษะฝีมือแรงงานในการเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งขอคำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามเบื้องต้นผ่านสายด่วนธนาคารออมสิน โทร 1115 และสายด่วน ธ.ก.ส. โทร 02-555-0555

กระทรวงการคลังได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล โดยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีมติเห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่บ้านละ 2 แสน 5 หมื่นบาท จำนวน 74,655 หมู่บ้านทั่วประเทศวงเงินรวม 18,663.75 ล้านบาท โดยได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งจะเป็นการกระจายโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้แก่หมู่บ้านเหล่านี้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ประชุม ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลปีที่ 3 (12 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559) โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขภายใน วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้เพื่อจะได้นำเสนอนายกฯและคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบตามลำดับต่อไป

 

ที่มา มติชนออนไลน์