“กลุ่มเจ้าสัวเจริญ” ทุ่ม 850 ล้าน ฮุบอมรินทร์พริ้นติ้ง รุกทำทีวีดิจิทัล

“กลุ่มเจ้าสัวเจริญ” ทุ่ม 850 ล้านฮุบอมรินทร์พริ้นติ้ง รุกทำทีวีดิจิทัล บริษัทแจงขายราคาถูก ราคาหุ้นพุ่งแรงเกือบ 30%

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 220 ล้านบาท เป็น 219,999,865 บาท และเพิ่มทุนเป็น 419,999,865 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้นพาร์ 1 บาท เพื่อจัดสรรและขายให้กับบริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังการเข้าซื้อจะทำให้นายฐาปนและนายปณตมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ 47.62% ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ส่วนลดมากกว่า 10% ของราคาถัวเฉลี่ยของตลาดที่ 7.47 บาท ดังนั้น จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมขออนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการกับผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดประชุมในวันที่10 กุมภาพันธ์ 2560

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้ต้องขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 91.46 ล้านบาท 416.41 ล้านบาท และ 468.93 ล้านบาท ในงวดปี 2557 ปี 2558 และในรอบ 9 เดือนปี 2559 ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ดีอี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจทีวีดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงโดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล การชำระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายเดือน การชำระคืนเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯมีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2561

ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการต่างๆ ได้ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ จากการที่ ในปัจจุบันภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการแข่งขันสูง บริษัทฯจึงเห็นว่าการที่บริษัทฯจะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายจะทำให้บริษัทฯได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทฯจึงพิจารณาเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังตลาดรับรู้ข่าว ราคาหุ้นบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งปรับเพิ่มเกือบ 30% มาอยู่ที่ 9.65 บาท เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 2.20 บาท

ที่มา มติชนออนไลน์