ธอส. ได้รับรองมาตรฐาน ISO22301 : 2019 เวอร์ชั่นล่าสุด เป็นองค์กรแรกในไทย

ธอส. ได้รับรองมาตรฐาน ISO22301 : 2019 เวอร์ชั่นล่าสุด เป็นองค์กรแรกในไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นางสมจิตต์ รถทอง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธอส. และนายคณินรัส ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธอส. เป็นผู้แทนธนาคารร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) ขอบเขตระบบโอนเงินและชำระหนี้ของ Mobile Application : GHB ALL จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีนายบุคลากร ใจดี General Manager – Sales and Marketing บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำของโลกในการตรวจประเมินออกใบรับรอง และให้บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการมาตรฐานเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานให้กับ ธอส. ซึ่งนับเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019

ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น ยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการโอนเงินและชำระหนี้ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ของ ธอส. ทั้งนี้ พิธีรับมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ธอส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563