NIA ประกาศ สุดยอดนวัตกรรมไทย ประจำปี 63 โชว์ศักยภาพสู้วิกฤต

NIA ประกาศ สุดยอดนวัตกรรมไทย ประจำปี 63 โชว์ศักยภาพสู้วิกฤต สู่เศรษฐกิจ-คุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เป็นเจ้าภาพจัดงาน วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมจากโครงการแกล้งดิน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

“ขณะนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงพฤติกรรม ภาครัฐบาลจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เป็นแบบนิวนอร์มอล โดยมีแนวทางในการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อเข้ามากำหนดอนาคตประเทศ ซึ่งนวัตกรรมก็ถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ และถือเป็นทางรอดของประเทศ ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง และ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับนวัตกรรม และถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่นำพาประเทศไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ได้ริเริ่มและจัดประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อประกาศเกียรติคุณและ เชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน สร้างให้เกิดคุณค่าที่ชัดเจนทั้งระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับโลก ตอกย้ำการแสดงศักยภาพนวัตกรรมไทยสู้วิกฤต เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมในหลากหลายด้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคสังคม ได้แก่ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในหลากหลายด้านขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคนไทย เพื่อคนไทย และคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้นวัตกรรมเพื่อรับมือวิกฤต ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อันเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดปัญหา หรือแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นโดยเร็วที่สุด ลดผลกระทบและความเสียหายในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด

โดยผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีดังนี้

1)  รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

 • ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลเกียรติคุณ ได้แก่
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 • ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy โดย บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : คอนกรีตแอโนด โดย บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด

2) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ประเภทหน่วยงานภาครัฐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : โครงการจระเข้ – ระบบทำความเย็นคาร์บอนไดออกไซด์ แบบเหนือจุดวิกฤตในประเทศเขตร้อนชื้น โดย บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
 • ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : การเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

3) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : นวัตปะการัง โดย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ และนายวรุต ศรีสุวรรณ์
 • ประเภทการออกแบบบริการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : ดม (DOM) ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร โดย ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

4) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

 • ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : นิวนอร์มอลสื่อสารรูปแบบอีเว้นต์บนโลกเสมือนจริง โดย บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ จำกัด
 • ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

 • ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ประเภทองค์กรขนาดกลาง รางวัลดีเด่น ได้แก่ บริษัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : เนื้อเทียมวีแกนเสริมโปรตีนข้าวไฮโดรไลเสท Vegan faux-meat fortified with rice protein hydrolysate โดย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ผลงาน : Low-Cost Ventilator สำหรับผู้ป่วยในที่ห่างไกล โดย โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

7) รางวัล NIA Creative Contest 2020

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่
  ผลงาน : THE SIAM : ปฏิบัติการ กวาดล้างศัตรูพืช โดยทีม คุณเขียว โปรดักส์ชั่น

8) รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : รู้จริงเศรษฐกิจไทย โดย บริษัท เมโมกราฟฟิค จำกัด