5 ตุลาคม วันเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

5 ตุลาคม วันเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”
5 ตุลาคม วันเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

5 ตุลาคม วันเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และกำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น วันนวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องจาก เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ โครงการแกล้งดิน

โครงการแกล้งดิน
โครงการแกล้งดิน

ดังนั้น เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติของทุกปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงกำหนดจัดงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีมอบ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นในวันดังกล่าว

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ริเริ่มโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นและเกิดคุณค่าชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งจะสร้างให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ผลงานนวัตกรรมของประเทศไทยในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี 2563 นี้ จะมีการมอบรางวัลต่างๆ  ประกอบด้วย

1) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

2) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

4) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

5) รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

6) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

7) รางวัล NIA Creative Contest 2020

8) รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การประกาศผลรางวัลดังกล่าว จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม นี้ ณ ห้องฉัตรา 1-2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ โดยสามารถรับชมการประกาศผลรางวัลได้ทาง Facebook Live : NIA: National Innovation Agency