อนุมัติแล้ว รัฐฯ เตรียมทุ่มงบ 2 หมื่นล้าน จ้างงาน นศ.จบใหม่ ปี 62/63 ตั้งเป้า 2.6 แสนคน

อนุมัติแล้ว รัฐฯ เตรียมทุ่มงบ 2 หมื่นล้าน จ้างงาน นศ.จบใหม่ ปี 62/63 ตั้งเป้า 2.6 แสนคน

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้อนุมัติมาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ที่จบการศึกษาในปี 2562 และ 2563 จำนวน 260,000 คน ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าจ้าง และนายจ้างเป็นผู้จ่ายอีกร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แบ่งเป็นลูกจ้างที่จบปริญญาตรี รัฐบาลจะจ่ายเงินสมบทเงินให้ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคน ปวส. รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบไม่เกิน 5,750 บาทต่อคน และลูกจ้าง ปวช. รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบไม่เกิน 4,700 บาทต่อคน

นอกจากนี้ จะมีระบบลงทะเบียนสำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยการจ่ายเงินจะจ่ายเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งนายจ้างจะหักประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด โดยการทำสัญญาจะมี 2 ส่วน ได้แก่ สัญญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และสัญญาระหว่างนายจ้างและกระทรวงแรงงาน คาดว่า หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะใช้งบประมาณจาก พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านล้านบาท จำนวน 23,476 ล้านบาท