ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการประมง 5.3 พันล้านบาท

The large fisheries harbor, full of boats and trawlers ? Asia.

ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน เสริมสภาพคล่อง ผู้ประกอบการประมง 5.3 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้าน

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทำการประมง

โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อรวม 5,300 ล้านบาท ซึ่งผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ระยะการชำระคืนเงินแล้วเสร็จไม่เกิน 7 ปี นับจากวันกู้ ระยะเวลาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ประกอบการประมงที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ในส่วนของหลักประกันการกู้เงินสำหรับผู้กู้รายใหม่สามารถใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ เรือประมง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บุคคลค้ำประกัน หรือหลักประกันอื่นๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด พื้นที่ดำเนินโครงการ 22 จังหวัด ติดชายฝั่งทะเล