สสว.-ธพว. ผุด SMEs One รอบ 2 ดูแลรายย่อย ให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษ

สสว.-ธพว. ผุด SMEs One รอบ 2 ดูแลรายย่อย ให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยรักษาการจ้างงาน 1.2 หมื่นราย

สสว. และ ธพว. เปิดรับยื่นขอสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 2 ผ่านออนไลน์ มุ่งช่วยเหลือดูแลรายย่อยโดยเฉพาะ วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี  กู้สูงสุด 5 แสนบาทต่อราย คาดพารายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนได้กว่า 2,400 ราย รักษาการจ้างกว่า 12,000 ราย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า จากที่ สสว. ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดแจ้งความประสงค์ยื่นขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบแรก วงเงินรวม 4,890 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อทั้งหมดแล้ว  มีวงเงินเหลือประมาณ 1,200 ล้านบาท  สสว. และ ธพว. จึงดำเนินการเปิดแจ้งความประสงค์ยื่นขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 2 วงเงิน 1,200 ล้านบาท ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะปิดรับคำขอ เมื่อวงเงินยื่นขอกู้เต็มจำนวน

สำหรับการเปิดครั้งนี้  สสว.มุ่งมั่นที่จะช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้กลับมาเข้มแข็ง ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้แนวทาง สสว. CONNEXT “เชื่อมคน เชื่อมเอสเอ็มอี เชื่อมโลก” ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 2. การลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ และ 3. การเพิ่มช่องทางการตลาด ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้กระจายความช่วยเหลือไปสู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะรายย่อย จึงกำหนดเป้าหมายเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้น เพื่อให้มีเงินทุนไปหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง และฟื้นฟูธุรกิจให้กลับคืนมาดำเนินการได้ดีอีกครั้ง ซึ่งการสนับสนุนสินเชื่อครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเอสเอ็มอีรายย่อยได้ประมาณ 2,400 ราย  รักษาการจ้างกว่า 12,000 ราย ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ สินเชื่อ SMEs One คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี กำหนดระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เปิดโอกาสทั้งบุคคลธรรมดา และกลุ่มนิติบุคคล  สิ่งสำคัญต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อย (MICRO)  ตามนิยามของ สสว. คือ รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี การจ้างงานไม่เกิน 5 คน ซึ่งในวันที่ยื่นกู้ต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. อีกทั้งไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ, โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม, โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้ขออนุมัติสินเชื่อต้องไม่เป็นหนี้ NPLs ไม่ถูกดำเนินคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องมีหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือค้ำประกัน ส่วนนิติบุคคล ค้ำประกันโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวเสริมว่า ผู้สนใจยื่นขอกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 2 สามารถดำเนินการด้วยขั้นตอนดังนี้

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย ไม่มีเลขสมาชิก สสว. สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/ และเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง ส่วนขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นไปตามกระบวนการของ ธพว. ต่อไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ทาง ธพว. จะมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อให้คำปรึกษา และแนะนำการพัฒนาธุรกิจ ช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมต่อไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาขา ธพว. ทั่วประเทศ และ Call Center ธพว. 1357 หรือ Call Center สสว. 1301