ก.แรงงาน ปล่อยสินเชื่อจ้างงาน พยุงธุรกิจให้ฟื้นตัวจากโควิด-19

ก.แรงงาน ปล่อยสินเชื่อจ้างงาน พยุงธุรกิจให้ฟื้นตัวจากโควิด-19

เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยข่าว ผู้ประกอบการท่านใดที่มีความกังวลใจในการหาทุนเพื่อพยุงธุรกิจ และการจ้างพนักงานในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19

ขณะนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดโครงการ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว จะเป็นการทำข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนเงินฝาก เพื่อให้ธนาคารนำไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับคุณสมบัติของสถานประกอบที่จะยื่นกู้ได้นั้น ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และได้รักษาสถานภาพการจ้างงานผู้ประกันตนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับจำนวนการกู้มีดังนี้

– สถานประกอบการที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 50 คน สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท
– สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน สามารถกู้ได้ไม่เกิน วงเงิน 10 ล้านบาท
– สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 201 คนขึ้นไป สามารถกู้ได้ไม่เกินวงเงิน 15 ล้านบาท

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอหนังสือรับรองสถานะสถานประกอบการ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง เพื่อนำไปติดต่อขอยื่นกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือสอบถามเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม 1506