กรมชลฯ เน้นบริหารจัดการน้ำท่า พร้อมเก็บสำรองไว้ใช้ฤดูแล้งหน้า ให้มากที่สุด 

กรมชลฯ เน้นบริหารจัดการน้ำท่า พร้อมเก็บสำรองไว้ใช้ฤดูแล้งหน้า ให้มากที่สุด 

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเน้นบริหารจัดการน้ำท่าในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พร้อมกับเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนที่เหลือให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งหน้า ขณะเดียวกันเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำท่า

ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลาก ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้ให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้คำแนะนำแนวทางการดูแลรักษา การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการน้ำของฝายและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดฤดูน้ำหลาก เพื่อลดความเสียหายหากเกิดเหตุอุทกภัย

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 ส.ค.63) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 33,876 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 10,160 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 8,407 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างฯ เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 1,711 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้การจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2563 จัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้ว 7,932 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ของแผนฯ ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,670 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 82 ของแผนฯ