ครม. อนุมัติ ให้ ขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้านบาท

ครม. อนุมัติ ให้ ขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้านบาท

เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผยข่าว นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,895 ล้านบาท

โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งที่ผ่านมา ครม. เคยมีมติอนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินรวม 70,502 ล้านบาท อาทิ นำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ การปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนด การชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระ การเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และการปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนด เป็นต้น

กระทรวงคมนาคม รายงานในที่ประชุม ครม. ด้วยว่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ขสมก. มีหนี้สินค้างชำระรวม 122,102 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ขสมก. เก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่เป็นจริง และไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นหนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย หนี้ค่าเชื้อเพลิงและหนี้ค่าเหมาซ่อม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ประมาณการเงินสดรายรับรายจ่ายของ ขสมก. ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย รายรับเงินสด 9,579 ล้านบาท รายจ่ายเงินสด 42,665 ล้านบาท ส่งผลให้ติดลบจำนวน 33,085 ล้านบาท ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานและทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการให้บริการขนส่งสาธารณะ ขณะที่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า ขอให้กระทรวงคมนาคมและ ขสมก. เร่งจัดทำและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็วและไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำนักงบประมาณให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ ขสมก. เร่งรัดดำเนินการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่ปรับปรุงใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะแนวทางในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย และการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน เพื่อลดภาระของรัฐบาล