ข่าวดี ขนส่งยัน ยังไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

ข่าวดี ขนส่งยัน ยังไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ

เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เผย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยถึงแนวคิดการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ ยืนยันว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก จะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่มีการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่อย่างแน่นอน

การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ แต่จะมีการศึกษาถึงวิธีการคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น

เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ กรมการขนส่งทางบก มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ

โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย

1. การกำหนดสภาวะโรค

2. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

3. การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือภาคทฤษฎี พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning

4. การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ

5. การบริหารจัดการ

6. การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ

7. การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม

มีการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ