เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน
เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

เคทีซีเปิดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2 เพื่อน้องบกพร่องทางการได้ยิน

นางสุดปรารถนา ดำรงชัยธรรม ผู้อำนวยการ-ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” เผยว่า เคทีซีมุ่งให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน สมาชิก และสังคม มาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยได้เริ่มโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ขึ้นในปี 2562 ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในการร่วมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเองจากวิถีเกษตร ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง

“ในปี 2563 นี้ โครงการฯ ได้ขยายองค์ความรู้ต่อเนื่อง โดยใช้การแบ่งปันความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยวิทยากรภาษามือจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ร่วมด้วยวิทยากรจากฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง ไปยัง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 และ 2. กลุ่มสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว”

โดยหลักสูตรการสอนเพาะเห็ดออร์แกนิกเพื่อสร้างอาชีพในปี 2563 ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งได้ดังนี้ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม-เรียนรู้ผสมและกรอกเชื้อ / นึ่งก้อน/หยอดเชื้อลงก้อน / เดินเส้นใยเห็ด 10/20/30 วัน / เปิดหน้าก้อนและเปิดดอก / ดูแลรดน้ำ / คัดเก็บดอกและตกแต่ง / ดูแลรักษาเพื่อเตรียมพร้อมทำก้อนรอบใหม่ โดยเคทีซีได้สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดขึ้นในโรงเรียน เพื่อเป็นห้องทดลองในการเรียนรู้และใช้ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม-แปรรูปเห็ดเป็นอาหาร / สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม-การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย / การวางแผนทางการเงิน กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์-ออกแบบแพ็กเกจทำแบรนด์และการทำพรีเซนเตชั่น กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและบริการ

อาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียนเศรษฐเสถียรมีความยินดีที่จะได้ร่วมถ่ายทอดความสำเร็จต่อยอดสู่ความยั่งยืนไปยังโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยนักเรียนและบุคลากรครูจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรจะร่วมเป็นวิทยากรภาษามือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากปีที่ 1

“นักเรียนของเรามีความสุขที่ได้เรียนรู้การเพาะเห็ดด้วยการปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีวินัยในตนเอง ด้านครูผู้สอน มีการคิดค้นนวัตกรรมการสอนใช้โครงงานเป็นฐาน สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีหลายเมนูอาหารใหม่ๆ ที่เกิดจากผลผลิตในโครงการเพาะเห็ด เช่น คุกกี้เห็ด แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ วอฟเฟิลเห็ด เห็ดอบเนย ข้าวเกรียบเห็ด พิซซ่าเห็ด เป็นต้น การเพิ่มมูลค่าในผลผลิตที่เกิดจากโครงการฯ จำนวน 320 กิโลกรัม ให้เกิดเป็นรายได้ และความสำเร็จกับโรงเรียน มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย ผลผลิตที่เกิดจากโครงการนำไปเป็นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวัน ลดรายจ่ายอาหารกลางวันได้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายจากนักเรียนระดับมัธยมปลายไปสู่นักเรียนทุกระดับชั้นได้ครบถ้วน โรงเพาะเห็ดได้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งโรงเรียนมีสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้การเพาะเห็ดหลายสื่อการสอน ที่เหมาะกับนักเรียนและสามารถนำมาใช้ในการสอนได้จริง”

อาจารย์สุขุม เหล่าจิรอังกูร รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเพาะเห็ดอย่างครบกระบวนการ ตั้งแต่ผลิต ดูแล เก็บเกี่ยว จำหน่าย และสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักเรียนสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าวิทยากรจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรและฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง จะช่วยเปิดโลกทัศน์งานอาชีพเกี่ยวกับเห็ดให้กับเราได้อย่างมีประโยชน์ที่สุด และทางโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆจะพยายามเรียนรู้ สร้างงาน และต่อยอดในบริบทของโรงเรียนอย่างเต็มกำลัง

นางสาววชิราภรณ์ ทองจำนง หนึ่งในทีมวิทยากรนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “ได้รู้จักพี่ๆ เคทีซีครั้งแรกจากการไปปลูกผักที่บางแค ปีต่อมาพวกเราได้ไปดูฟาร์มเห็ดซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเห็ดมากมาย และยิ่งตื่นเต้นมากกว่าเมื่อรู้ว่ากลับมาโรงเรียนจะได้เพาะเห็ดและดูแลเห็ดเอง พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งใจเรียนรู้และแบ่งหน้าที่กันดูแล พวกเราทั้งโรงเรียนตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเห็ดในโรงเรือนออกเต็มไปหมด วันนั้นเรากินเมนูเห็ดที่ปลูกเองด้วยความเอร็ดอร่อยและได้ฝึกการขายเห็ดด้วย พวกเรายังได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปเห็ด การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การทำแพ็กเกจใส่เห็ดเพื่อนำไปขาย และการออกแบบทำโลโก้ที่พี่ๆ จากเคทีซีมาสอน คุณครูยังสอนให้เราเรียนรู้การทำโครงงานจริง พวกเราเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ที่สำคัญ ผลจากการเรียนรู้นี้เราได้จัดทำนวัตกรรม “บิ๊กบุ๊ก” ขึ้นมา เพื่อส่งต่อความรู้เรื่องเห็ดให้กับน้องรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ช่วยกันแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดที่หลายคนชิมและชื่นชอบ”