กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ง!! ฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club พร้อมดันสู่ตลาดออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ง!! ฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club พร้อมดันสู่ตลาดออนไลน์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ผู้ประกอบการกลุ่ม MOC Biz Club ได้รับผลกระทบมากกว่าร้อยละ 60 โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว และเป็นสินค้าที่ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ส่งผลถึงผลประกอบการในภาพรวม จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งจัดทำแผนฟื้นฟูผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

เบื้องต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เข้มแข็งอีกครั้ง” ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักคือ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ  เจรจาจับคู่ธุรกิจ สร้างโอกาสและพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ  การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน  เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ จะผลักดันให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงนำการตลาดดิจิทัล เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร

สำหรับแผนฟื้นฟูฯ ดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ได้หารือกับประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club แต่ละภูมิภาค คัดกรองผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือก่อน เป็นการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุด นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจฯ ที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากในลักษณะพี่ช่วยน้อง ซึ่งจะทำให้การฟื้นฟูสัมฤทธิผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 11,034 ราย