สำนักอุทยานแห่งชาติเปิดให้เข้าอุทยานทั่วประเทศฟรี วันที่ 28 ก.ค.นี้

ภาพจาก มติชนออนไลน์

สำนักอุทยานแห่งชาติเปิดให้เข้าอุทยานทั่วประเทศฟรี วันที่ 28 ก.ค.นี้

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สำนักอุทยานแห่งชาติเปิดให้เข้าอุทยานทั่วประเทศฟรี วันที่ 28 ก.ค.นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีประกาศเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติเฉพาะสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง จากอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ www.mnre.go.th หรือโทร. 02 278 8500

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : อุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม